måndag 30 juni 2014

Osäkert om det blir HVB-hem i Solhäll


Förutsättningarna för och konsekvenserna av att hyra ut Solhäll till en extern HVB-verksamhet måste utredas ytterligare! Det är mitt och kommunens besked efter fortsatta överläggningar med vårdbolaget VoB Syd AB för två veckor sedan. Vid detta möte presenterade företaget hur verksamheten är tänkt att bedrivas. Samtidigt redogjorde man också för antalet ungdomar och den problematik som finns hos den målgrupp HVB-hemmet riktar sig till.

Det är ganska precis ett år sedan Markaryds kommun och vårdbolaget inledde förhandlingar om ett hyresavtal för Solhällsfastigheten i Strömsnäsbruk. Något underskrivet hyresavtal finns dock fortfarande inte. Ett skäl till detta är att företaget, så sent som vid överläggningarna den 17 juni, inte fått något skriftligt beslut om verksamhetstillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Ett annat skäl är att kommunen inte fått klarhet i verksamhetens omfattning och volym och vilka konsekvenser detta kan medföra. Kommunen kommer ju att bli ansvarig för ungdomarnas skolgång.

Så snart företaget i början av juni i år vände sig direkt till en av våra rektorer, och inte till kommunledningen som överenskommet, reagerade vi och jag kallade därför omgående vårdbolaget, berörda tjänstemän och ansvariga politiker till ett möte, vilket ägde rum den 17 juni i Kommunhuset. Vid mötet blev det för första gången tydligt bl a vilket ansvar som kommer att läggas på kommunen som huvudman för de placerade ungdomarnas skolgång, ett ansvar som blir betydligt mer omfattande än vad vi tidigare förväntat oss.

Redan vid mötet stod det från kommunens sida klart att det inte kan bli aktuellt att hantera skolgången för de placerade ungdomarna i ordinarie klasser eller skola. Vår bedömning är samstämmigt att det skulle skapa oro och merarbete, vilket riskerar att gå ut över våra egna elever. Det är vi definitivt inte beredda att riskera!

Den möjlighet som återstår är att skapa en s k resursskola, dvs att de berörda ungdomarna får sin undervisning i en separat klass/klasser med särskilt anställd personal. Det är detta som kommunen nu meddelat att man vill utreda vidare, bedöma konsekvenserna av och beräkna kostnaden för. En kostnad som naturligtvis helt och fullt ska betalas av de kommuner som placerar sina ungdomar i HVB-hemmet. 

Vad som blir resultatet av den utredningen och om kommunen därefter bedömer en lösning med resursskola som rimlig återstår att se. Innan det står klart har vi meddelat att vi inte kommer att underteckna något hyresavtal. 

Vårt besked om att utreda konsekvenserna upprörde inte helt oväntat vårdföretaget som ganska omgående började tala om att vi brutit ett ingånget avtal. 

Nu är det så att inga avtal är tecknade och i de överläggningar som förts har det inte ankommit på vårdbolaget att ensidigt villkora någonting. Även om vi varit överens om innehållet i hyresavtalet är detta inte underskrivet. VoB Syd har inte varit villiga att skriva under avtalet innan deras tillstånd för verksamheten varit klart och kommunen har inte undertecknat avtalet så länge man inte fått den väsentliga information om verksamheten som vårdbolaget utlovat. Vårdföretagets utfästelse att informera kommunledningen om verksamhetens art och omfattning har således inte infriats och det var för att klara ut just den frågan som jag själv fick kalla till en överläggning den 17 juni.

Som tongångarna nu går och med den brist på förståelse som vårdbolaget visar gentemot kommunens planering och ansvar verkar det ytterst osäkert om det blir något HVB-hem i Solhäll. Men det är min egen och högst personliga reflektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar