onsdag 12 september 2012

Ändringar krävs för E.ON:s vindkraftsprojekt i Alandsköp


På kommunstyrelsens sammanträde igår var det på nytt dags att diskutera hur kommunen ställer sig till E.ON Vinds planer att etablera sju vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter i Alandsköp. Markaryds kommun är en av två kommuner i hela landet som kräver detaljplan för etablering av vindkraft. Detta för att säkra den demokratiska processen och låta alla som berörs komma till tals.

Jag presenterade det ganska omfattande yttrande som Kristdemokraterna tagit fram och som kommunstyrelsen i full enighet också beslutade att anta.

Kommunstyrelsen anger på ett antal punkter vilka förändringar som kommer att krävas i det fortsatta detaljplanearbetet, såsom begränsningar i höjd, betydligt större avstånd till närliggande bostäder, en utredning om konsekvenser för besöksnäringen samt att förutsättningarna ska regleras i bindande planbestämmelser för att tydliggöra och säkerställa vad som ska gälla för en eventuell etablering..

Innehållet i yttrandet kan sammanfattas i följande punkter:
 
 • Vindkraftverkens totalhöjd får inte överstiga 150 meter.
 • I det fortsatta planarbetet ska nya fotomontage uppvisas på verk med aktuell totalhöjd, dock högst 150 m, för att kommunen slutgiltigt ska kunna bedöma vilken visuell påverkan vindkraftverken kan komma att få.
 • Beräkning av ljud- och skuggutbredning ska ske för de turbiner som faktiskt kommer att användas i parken, placerade på den navhöjd som blir aktuell, dock för verk med en totalhöjd om högst 150 meter.
 • Vid placering av vindkraftverken måste större hänsyn tas till osäkerheten i beräkningsmodellen vad gäller ljudutbredningen (buller).
 • Vindkraftverken får flyttas inom en radie av högst 25 meter från den angivna koordinatpunkten.
 • Kommunstyrelsen godtar inte redovisad placering av vindkraftverk så nära de tre fastigheterna Haganäs Dotebygd 1:14, Skogshem Sånna 2:30 och Ekhult 2:45, bl a mot bakgrund dels av osäkerheten i beräkningsmodellen för ljudutbredning, dels med hänsyn till den ljudpåverkan som förekommer från redan befintliga verksamheter av industriell karaktär som återvinningsanläggningen och bergkrossen.
 • Eftersom uppförande av vindkraftverk genom miljöprövningen inte längre omfattas av krav på bygglov ska E.ON Vind i det fortsatta planarbetet i detalj redovisa under vilka förutsättningar och inom vilka ramar etableringen kommer att ske
 • Detta ska skrivas in i de bindande planbestämmelser som utgör en del av den detaljplan som slutligen ska fastställas av kommunfullmäktige och som därmed blir kommunens krav att säkerställas i ett eventuellt miljötillstånd.
 • Det åligger således varje exploatör att utföra och bekosta de utredningar och studier som krävs för att kunna bedöma om en etablering inom den föreslagna lokalisationen är lämplig.
 • Likaså åligger det exploatören att utföra och bekosta de utredningar och studier som kommunen efterfrågar.
 • De bestående konsekvenserna i form av anslutningsvägar, avverkning mm på kulturlandskapet väster om Sånna by ska redovisas.
 • En vindkraftspark med sju stycken 200 meter höga vindkraftverk innebär en betydande påverkan på landskapsbilden och torde kunna uppfattas som en industrialisering. Det går inte att bortse från att en intressekonflikt uppstår mellan besöksnäringen och en vindkraftsetablering av aktuell omfattning. Effekterna av dessa motstående intressen måste klargöras i miljökonsekvensbeskrivningen.
 • I det fortsatta planarbetet ska E.ON Vind tydligt redovisa vilket ansvar och vilka skyldigheter bolaget har som verksamhetsutövare liksom gränsdragningen mot samhällets ansvar. För kommunens del är denna information av avgörande betydelse för vilka åtgärder, investeringar och utbildningsinsatser kommunen måste vidta för att uppfylla sitt ansvar t ex för räddningstjänst, liksom för att beräkna kommunens kostnad härför.
 • Det åligger E.ON Vind att utreda och redovisa i vilken omfattning vindkraftsetableringen kommer att påverka besöksnäringen samt konsekvenserna därav.
 • Detaljplanen ska utformas så att inte redan pågående eller framtida verksamhet vid bergtäkten inskränks eller förhindras samt med hänsyn till den planerade torvtäktens utformning.
 • Det åligger E.ON Vind att i kompletterande underlag redovisa överenskommelser med berörda verksamhetsutövare som stöd i det fortsatta planarbetet.
 • Kommunstyrelsen ifrågasätter starkt den sammanfattande bedömningen särskilt vad gäller landskapsbild, rekreation och friluftsliv (besöksnäringen) samt hälsa och säkerhet (effekter av ljud och skuggor) i jämförelse med noll-alternativet, dvs om inga vindkraftverk byggs.

  Den som är intresserad av hela yttrandet får gärna höra av sig så kan jag vidarebefordra det. Yttrandet kommer också att publiceras på kommunens hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar