torsdag 26 april 2012

Mitt interpellationssvar

Kommunfullmäktige har 2012-03-29, § 27, beslutat att bordlägga en interpellation till undertecknad från Joakim Pohlman (S) i avvaktan på besvarande. I interpellationen ställs ett antal frågor under rubriken ”Hur ska det kommunala e-postsystemet användas?”

Mina svar på frågorna i interpellationen är följande:

"1) Tycker du att du gjorde rätt som skickade ett massmail till all personal med en länk till din blogg där hela ditt inlägg fanns redovisat?"

Ja! Jag anser att det är både min rätt och min skyldighet att ge vår personal information om var man kunde ta del av kommunfullmäktiges beslut samt den politiska majoritetens ställningstagande i en så angelägen fråga som denna. I stället för att få all information genom ett reportage från en skribent som, utan ingående kunskap i ärendet eller dess beredning, gör sin medvetna vinkling och sitt medvetna urval av fakta ville jag ge ett klart och tydligt besked om kommunfullmäktiges beslut och dess innebörd, liksom skälen för majoritetens ställningstagande.
 
"2) Tycker du att vi politiker ska använda kommunens e-postsystem för vår eget politiska agerande?"

Nej! Jag delar inte Joakim Pohlmans uppfattning att jag skulle ha drivit något ”eget politiskt agerande”. Jag har erbjudit vår personal en möjlighet att ta del av kommunfullmäktiges beslut liksom av de besked som majoriteten lämnade, något som inte alls framkom i tidningens referat. Av mitt utskick framgår tydligt att det, som grund för en egen bedömning, fanns möjlighet att ta del av information från fler källor än lokaltidningen.

Kommunstyrelsens ordförande har en särställning genom sitt uppdrag. Som kommunstyrelsens ordförande är jag också ordförande i personalorganet och ytterst ansvarig för bl a den information som går ut till våra anställda. Att ens ställa denna fråga, avslöjar snarast den egna okunskapen om hur den politiska organisationen fungerar.
 
"3) Tycker du att du med ditt agerande och spridande av propaganda har gjort dig förtjänt av att bli avstängd från mailsystemet för en längre eller kortare tid?"

Nej! Det är ytterst anmärkningsvärt att kommunstyrelsens vice ordförande likställer information om kommunfullmäktiges beslut som ”spridande av politisk propaganda”. Jag kan inte heller på något sätt se att den information jag delat med mig av skulle stå i strid mot den av kommunfullmäktige 2010-09-30, § 74, antagna e-postpolicyn. Frågan om eventuell avstängning regleras över huvud taget inte i e-postpolicyn, något som Joakim Pohlman för övrigt själv inte tycks ha uppmärksammat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar