torsdag 1 mars 2012

Fortsatt satsning på skolan i Markaryd!

Nedan följer mitt anförande vid kommunfullmäktige ikväll om hur Alliansen vill fortsätta arbetet med "Framtidens skola" i Markaryds kommun. Det talade ordet gäller, vilket man också kan lyssna till inom kort via länk på kommunens hemsida. 
Med tanke på Joakim Pohlmans (S) helt ogrundade slutsatser och försök att skapa oenighet i en fråga som vi faktisk är ganska överens om, vill jag vara mycket tydlig med vad Alliansen ger för besked i frågan om utbyggnad av skolorna i Markaryds kommun.

Vi har inte svängt i frågan! Vi vill inte frångå kommunfullmäktiges beslut! Vi vill inte skjuta beslutet på framtiden! Vi fortsätter projekteringen!

Nu har kommunstyrelsen fått ärendet på sitt bord och min ambition är att vi, med kommunfullmäktiges uppdrag i ryggen, ska fortsätta beredningen och projekteringen för ett genomförande så snabbt och så bra som möjligt.

Tack, Berne Eliasson (S), för din sakliga beskrivning av hur vi projekterat och byggt om våra skolor så här långt. Förutom en helt ny skola på Höjden har vi påbörjat vissa åtgärder på Strömsnässkolan. Tyvärr glömde du alla om- och nybyggnationer vi gjort på gymnasieskolan, KCM, där vi etappvis byggt om lokalerna för SP-programmet, NV-programmet och Energiprogrammet. Du glömde också någon förskola.

Joakim Pohlmans (S) påståenden att han ”inte litar på Alliansen” blir pinsam och faller ju fullständigt platt när Berne, med min komplettering, faktiskt visar vad vi gjort och genomfört så här långt.

Det är beklagligt att beredningen av ett så här viktigt och angeläget ärende, som vi alla  egentligen är överens om, ska behöva orsaka en formell oenighet vad gäller hanteringen. Ett ansvarslöst agerande helt i onödan av socialdemokraterna, enbart för att försöka vinna politiska poäng. Deras yrkande förändrar nämligen inget i sak.

Kommunstyrelsen påstår inte med en bokstav, inte med en rad och inte med en stavelse att projektet skulle skjutas på en obestämd framtid. Tvärtom! I stället för vi fram ärendet med öppenhet och tydlighet med en förhoppning att få kommunfullmäktiges uppdrag att bereda ärendet vidare.

Låt mig vara tydlig. Projekteringen är påbörjad och pågår för fullt! Men det finns några ytterligare frågor som behöver få sitt svar innan vi kan begära ett anslag för byggnation.

Kan du, Joakim Pohlman, tala om för mig och alla andra var i handlingarna du kan läsa ut att kommunstyrelsen inte skulle vilja driva ärendet med Framtidens skola vidare?

Kan Smålänningen, som än en gång vinklat och vridit ärendet till osaklighet, tala om var i handlingarna man kan läsa ut att kommunstyrelsen inte skulle vilja driva ärendet med Framtidens skola vidare?

Vad kommunstyrelsen begär är tre månaders beredningstid för att vi ska kunna bereda ärendet vidare för att senast i maj månad förelägga kommunfullmäktige ett komplett beslutsunderlag för nästa etapp i Framtidens skola. Jag hoppas verkligen att vi får denna tidsfrist för kommunstyrelsens egen beredning.

Varför begär vi då detta? Jo, helt enkelt för att frågeställningarna kring nästa etapp inte är klarlagda. Låt mig ge några exempel:

  • I kommunfullmäktiges beslut från november beslöts ”att vid projekteringen av Höjdenskolan etapp 2 ska en ombyggnad av Hunehallen tas med i beräkningen”. Som alla kan se finns det inget underlag i handlingarna för vad en ombyggnad av Hunehallen kommer att innebära.

  • Vi vet ganska väl vad två nya huskropper på Höjden kommer att kosta, även om kostnaderna och erfarenheterna från uppförandet av den byggnad som togs i drift höstterminen 2011 fortfarande inte är slutredovisad till kommunfullmäktige. Däremot är alla övriga delar som ombyggnad av matsal, lokaler för hemkunskap, slöjdsalar, utemiljö och förrådsbyggnader inte fullt utredda, utan utgör ”bedömningar”, dvs en grov uppskattning.

  • Man har överhuvudtaget inte tagit hänsyn till de krav som finns på en renovering och uppgradering av köket på Huneskolan. I oktober i fjol genomförde Miljö- och byggnadsnämnden en tillsyn, vilken uppvisar en rad brister som måste åtgärdas. Omfattningen och kostnaderna för detta är inte klarlagda. Detta fick kommunstyrelsen veta först i måndags.

  • Det finns ingen konsekvensbeskrivning av vad en så här omfattande ombyggnation kommer att innebära för skolans primära uppgift, nämligen att ge eleverna en så bra undervisning som möjligt. Även om skolan är bra, är det inte ansvarsfullt mot elever, föräldrar och personal att inte beskriva hur undervisningen ska organiseras under byggtiden. Hur ska man genomföra ett så här omfattande byggprojekt som omfattar två helt nya skolbyggnader, matsal, kök, slöjdsalar, hemkunskapssalar, Hunehallen, utemiljön osv utan att det påverkar arbetssituationen på Hune- och Höjdenskolan?

  • Ansvariga tjänstemän på fastighetsenheten, som ska ansvara för projektet, är tydliga med att en så här omfattande ombyggnation kommer att ta mer tid och kräva större arbetsinsatser än vanligt. En projektledning måste först handlas upp och i dagsläget är det oklart vilka uppdrag denna projektledning ska ha. Det tar sin tid.

  • När projektledningen är på plats ska om- och nybyggnationerna projekteras, ritningsunderlag tas fram och förfrågningshandlingar upprättas. Det tar sin tid.

  • Man varnar för att forcera detta viktiga, grundläggande arbete genom att ta till en alltför snäv tidsram. Visst går det att forcera grundarbetet, men risken är stor att det kommer att bli kostnadsökningar till följd av ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) och saker som man inte kunnat förutse.

  • Vid en alltför snäv tidsmarginal kommer en entreprenör att behöva lägga ett dyrare anbud för att försäkra sig om att denne klarar förseningar som är svåra att förutse, en kall vinter, kostnader för att behöva bygga utanför normal arbetstid mm.

Låt mig då påminna om att det kommunstyrelsen begär, är inte långa tidsfrister, utan tre månaders tid för att klargöra de stora osäkerhetsfaktorer som finns med byggnationen.

Detta är nog den enskilt största investeringen kommunen någonsin har gjort. Kommunfullmäktige har gett ett tydligt ansvar till kommunstyrelsen att ha ett övergripande ansvar, något som också finns reglerat i Kommunallagen. Detta gäller inte minst ekonomiskt. Ingen är omedveten om att detta kommer att kosta pengar, ingen är heller omedveten om att denna investering måste lösas genom ett ökat skatteuttag.Vi är beredda att föreslå det!

Inom Alliansen är vi helt överens om att satsa på skolan och vi är medvetna om att det kommer att krävas en högre uttaxering. Jag vill vara ansvarsfull och ge skattebetalarna och kommuninvånarna också den hela ekonomiska bilden. Detsamma gäller naturligtvis kommunfullmäktige, som ytterst har att fatta beslut om finansieringen. Den bilden kan inte någon ge med säkerhet idag, eftersom underlaget som tagits fram inte är komplett.

Joakim Pohlman vill ikväll ge 45 miljoner kronor för ombyggnationen, väl medveten om att detta inte kommer att räcka. Därför vill han komplettera beslutet och begära ännu mer pengar i maj och kanske ytterligare pengar efter sommaren. Jag tycker inte detta är ärligt mot alla dem som ska finansiera ombyggnationen – det är till och med oärligt! Därför vill Alliansen fortsätta arbetet som planerat, projektera vidare och senast i maj återkomma med en redovisning och konsekvensanalys av vad hela denna stora satsning kommer att innebära.

Jag förstår om oppositionen inte bryr sig om detta. I opposition är det lätt att ställa ut löften som man inte själv behöver infria eller ta ansvar för.

Jag förstår om utbildnings- och kulturnämndens politiker är angelägna att komma igång så snart som möjligt. Låt mig då än en gång påminna om att vad kommunstyrelsen vädjar om är tre månaders tid för att vi ska få en ärlig chans att också bereda de delar av det här ärendet som vi har ansvar för. Samtidigt fortsätter arbetet som planerat och projekteringen går vidare.

För att verkligen understryka och tydliggöra att det inte handlar om att skjuta upp eller försena projektet, föreslår jag ett förtydligande av kommunstyrelsens förslag till beslut. Med det vill jag förtydliga att projekteringen, som redan pågår, ska fortsätta och fullföljas under de närmast följande tre månaderna i syfte att så snabbt och så klokt som möjligt genomföra den stora satsning på skolan som vi alla är överens om.

"Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet vidare och fortsätta projekteringen, innan det föreläggs kommunfullmäktige för beslut och att en redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i maj 2012."

Detta blev också kommunfullmäktiges beslut efter votering meds 21 röster för Alliansens förslag och 12 röster för oppositionens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar