torsdag 29 mars 2012

Ökat personligt ansvar ger bättre utveckling!

För oss kristdemokrater är barn och ungdomars uppväxtvillkor en prioriterad fråga. Det angeläget att lägga stor kraft och energi för att vi ska kunna ha en bra barnomsorg och skola i kommunen. Det är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska vara en attraktiv kommun som fler kan tänka sig att flytta in till.

Under flera år har vi därför lyft fram betydelsen av en bra skola. Skolan är en spegel av samhället – och skolan formar samhället. Utvecklingen av det svenska skolsystemet visar på betydelsen av skolan och lärarna som förändringskrafter in i det moderna samhället. Betydelsen av att ge alla barn och ungdomar en grundläggande utbildning kan verka självklar, men förtjänar att lyftas fram gång på gång.

I första hand handlar det om att ge våra barn och ungdomar kunskap och värderingar som håller för livet. I detta arbete har föräldrarna och familjen ett särskilt ansvar. Familjen är en gemenskap som vilar på vissa normer och värden. För att en familj ska fungera krävs att dess medlemmar arbetar för ett gemensamt mål och visar en grundläggande respekt för värden som trohet, kärlek, ansvar, generositet och jämlikhet.

Så är det också i samhället i stort. För att ett samhälle, eller en kommun, ska fungera krävs att dess medlemmar arbetar för ett gemensamt mål och visar en grundläggande respekt för värden som trohet, kärlek, ansvar, generositet och jämlikhet. Det handlar om ett personligt ansvar!

***
Vi har nyligen fått en genomgång av resultaten i LUPP:en, den enkät som 534 av våra högstadie- och gymnasieungdomar har besvarat och som ger oss politiker och tjänstemän en bild av hur ungdomarnas situation verkligen ser ut. Generellt sett är det mycket positiva omdömen, men det finns samtidigt områden som vi behöver analysera och åtgärda.

Låt mig ta ett exempel; Det är inte bra att var femte elev på högstadiet upplever att mobbning i skolan är ett problem. Det är inte heller acceptabelt att var femte elev i högstadiet anser att skolan inte agerar om en elev mobbar en annan elev. Detta måste vi som vuxna uppmärksamma och ta tag i, det handlar om ett personligt ansvar!

Vi kommer i vårt fortsatta arbete att vara tydliga från politikens sida vad vi förväntar oss i detta värderingsarbete, precis på samma sätt som vi kommer att vara tydliga när det gäller kunskapskraven för att så många elever som möjligt ska gå ut med godkända betyg.

***
Under de senaste åren har mycket kring skolfrågorna handlat om lokaler. Detta trots att utbildnings- och kulturnämnden i sitt arbete varit mycket tydliga på verksamheten, dvs att eleverna ska uppnå godkända resultat. Man kan dock inte bortse från lokalernas betydelse för arbetsmiljön och för möjligheterna att bedriva en pedagogiskt god verksamhet.

Vid förra sammanträdet med kommunfullmäktige försökte jag gång på gång signalera att projektet med skollokalerna, som vi benämner ”Framtidens skola”, fortsätter med full kraft. Projekteringen fortsätter och, enligt kommunfullmäktiges beslut den 1 mars, kommer en avrapportering att ske vid maj-sammanträdet som gör det möjligt att ta ställning till hur projektet ska genomföras. Den information vi idag fått av kommunens tekniska chef tror jag väldigt väl förtydligar vilka utmaningar vi står inför. Det är ett oerhört stort projekt att bygga färdigt Höjden etapp 2, renovera eller bygga nytt på Huneskolan och renovera Strömsnässkolan samtidigt som en ordinarie verksamhet ska upprätthållas. Det kräver en noggrann utredning och planering, vilket vi idag fått ytterligare information om. Att göra detta innan man börjar gräva eller riva är definitivt inte att förhala projektet, något som vissa vii göra gällande; det är att ta ett personligt ansvar. Mitt och Alliansens besked är detsamma som tidigare; vi kommer att fortsätta och fullfölja satsningen på bra skollokaler!

***
I söndags morse fick jag ett meddelande om att några vandaler än en gång slagit sönder rutor på Huneskolan, den här gången var det drygt 20 rutor med tillhörande skador. Några få personer har medvetet valt att förstöra för många andra och kostnaden får vi bära tillsammans. Skadegörelse och förstörelse måste vara det mest meningslösa sätt man kan använda skattepengar till. Kanske har vandalerna varit berusade eller påverkade, något som definitivt inte är en förmildrande omständighet. Ett redan dåligt omdöme blir som bekant inte bättre för att man dricker sig berusad.

I tisdags morse, alltså redan efter två dagar, informerade polisen att omständigheterna kring skadegörelsen delvis är klarlagda. Man vet att flera tidigare kända vandaler, som idag är i gymnasieåldern eller äldre, befunnit sig på eller i närheten av Huneskolan den aktuella natten. En av de iakttagna är dömd för tidigare fönsterkrossning på Huneskolan.

Problemet är att få någon eller några som varit med eller som har sett skadegörelsen att vittna och stå för det man sett eller varit med om. Även här handlar det om att våga ta ett personligt ansvar!

***
Alla människor är olika. Alla barn, ungdomar och äldre är olika och alla har vi olika behov. Vi gör också olika val i livet utifrån de behov som vi har. Vi Allianspolitiker är övertygade om att människor har både viljan och förmågan att fatta egna beslut och göra egna val. De flesta människor både vill och kan ta ett personligt ansvar. För oss är det en självklarhet att föräldrarna själva skall få välja hur man vill ta ut sin föräldraledighet och hur man vill nyttja sin barnomsorg. Vi ska inte värdera eller lägga oss i om familjen vill använda sig av förskola, familjedaghem eller vårdnadsbidrag. Lika självklart är det för oss att man som gammal eller funktionshindrad ska få välja vem som ger mig service, omvårdnad och assistans.

För några veckor sedan kom SCB med sin uppföljning av hur vårdnadsbidraget nyttjats i landets kommuner och även här hittar vi Markaryd på en topplacering. År 2011 fanns det 303 barn i kommunen. 146 av dessa, eller hela 48 %, har under någon period under fjolåret uppburit vårdnadsbidrag. I snitt är det 25 barn i månaden i Markaryds kommun som har vårdnadsbidrag.

I den allmänpolitiska debatten i november var det flera socialdemokrater uppe i talarstolen som gång på gång hävdade att alla familjer som väljer att ta ut vårdnadsbidrag ändå skulle varit hemma med sina barn utan ersättning. Oavsett vad man tycker om vårdnadsbidraget måste man väl ändå konstatera att socialdemokraterna hade fel.

***
En annan viktigt faktor för kommunens utveckling är vår attraktivitet. Jobb och arbetstillfällen är oerhört viktigt och glädjande nog kan man konstatera att vårt näringsliv i Markaryd står sig fantastiskt starkt. Arbetslösheten fortsätter att sjunka, såväl totalt som för ungdomar under 25 år. Av de dryga 200 som varslades på Transcom har i grova drag nästan 1/3 slutat för att de lyckats få ett nytt jobb, medan den resterande delen kommer att arbeta kvar åtminstone till den 31/8. Från kommunledningens sida kommer vi att fortsätta jobba stenhårt för en fortsatt positiv utveckling.

Vi kan som politiker inte göra särskilt mycket för att skapa fler arbetstillfällen. Däremot kan vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för att våra befintliga företag ska växa och för att vara så attraktiva att nya företag, som söker orter att etablera sig i, väljer Markaryds kommun. Under det senaste halvåret har antalet förfrågningar på nytt börjat öka och vi lägger just nu stor energi på ett par kontakter som vi hoppas ska falla väl ut i form av någon ny etablering.

***
I detta arbete är vårt förhållningssätt många gånger det som kan bli avgörande. Betyget på vår attityd, vårt bemötande och vår service sätter vi inte själv. Det gör andra! Därför är det oerhört angeläget att alla ser sin roll och tar sitt ansvar i en process där de enskilda insatserna kan vara helt avgörande för om en etablering kommer till stånd. Återigen handlar det om det personliga ansvaret!

Kommunen kan inte svara för hur andra aktörer eller myndigheter agerar. Däremot kommer vi i vårt fortsatta arbete att vara tydliga från politikens sida vad vi förväntar oss i detta värderingsarbete.

***
Förutom näringslivsarbetet lägger vi just nu ett stort fokus på ett antal projekt som vi genomför tillsammans med näringslivet i form av Tillväxt Markaryd AB. Det arbete som vi just nu prioriterar är det s k inpendlarprojektet, som vänder sig till en stor del av de 1 700 personer som dagligen pendlar in till Markaryds kommun. Vidare utgör alla våra 800 fritidshusägare en målgrupp i detta arbete.

Vi driver ett projekt kring gemensam marknadsföring och jag tycker personligen det är fantastiskt att en kommun och näringslivet engagerar sig i hur man tillsammans kan marknadsföra kommunen på olika sätt. Det här vill jag påstå är unikt i kommun-Sverige.

Ett tredje projekt handlar om attraktiva centrummiljöer. Vi har i budget för innevarande och nästkommande år satt av ekonomiska resurser för att utveckla attraktiviteten i våra tätorter. Här kan det handla om allt från snygga infarter och torg till aktiviteter.

Det här handlar inte bara om kommunala insatser, utan i stor utsträckning om vårt eget personliga ansvar. Vi slipper lägga kommunala resurser på att plocka skräp om människor tar sitt ansvar och lägger skräpet i en papperskorg. Vi slipper lägga skattepengar på att reparera förstörda planteringar eller skyltar om folk låter bli att förstöra.

Under året kommer arbetet med stationsområdet verkligen att komma i fokus. Redan under nästa vecka börjar vi på allvar konkretisera planerna tillsammans med Regionförbundet och Trafikverket. Det är bara 1½ år kvar till utlovad trafikstart!

Ytterligare ett antal projekt som pågår sker i samverkan med den ideella sektorn och här handlar det och att ytterligare utveckla kultur- och fritidssektorn.

***
Vilket resultat vi kommer att få, beror i stor utsträckning på hur vi kan kraftsamla och samverka för kommunens och våra kommuninvånares bästa. Min erfarenhet är att det finns ett otroligt stort intresse och engagemang från många som vill ge sitt bidrag till det arbetet. Det är den viljan som inspirerar mig och som gör att jag fullt och fast tror på en positiv utveckling för Markaryds kommun.

(Anförande vid den kommunpolitiska debatten 2012-03-29. Det talade ordet gäller.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar