onsdag 13 april 2011

Länsstyrelsen i Kronoberg: ”Å ena sidan och å andra sidan”

Länsstyrelsens beslut idag att låta Sydvatten AB fortsätta leda bort inläckande grundvatten var helt väntat. Jag välkomnar att länsstyrelsen har fattat ett beslut så att vi kan överklaga och få en professionell juridisk bedömning i Miljödomstolen.


Den mångåriga tvisten handlar egentligen om de långtgående inskränkningar som införts i tunnelns omgivningar till följd av det läckage av grundvatten som sker in i tunneln. Inskränkningar och skyddsföreskrifter som kan komma att drabba tiotusentals markägare utmed tunneln, vilka inte får någon ersättning för detta intrång av Sydvatten. I oktober i fjol slog Miljööverdomstolen fast, efter anmälan från kommunerna utmed tunneln, att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort grundvatten till Bolmentunneln. Sydvatten har nu åter tagit tunneln i drift efter två års reparation och fortsätter därmed den grundvattenbortledning som Miljööverdomstolen slagit fast att man saknar tillstånd för. En förundersökning mot Sydvatten AB är inledd hos miljöåklagaren vid Växjö tingsrätt.


Länsstyrelsens beslut är synnerligen inkonsekvent. Man hänvisar till Miljödomstolens dom från i fjol, men samtidigt följer man den inte i sitt eget beslut. Man anser att en tillståndsprocess skulle vara lämpligast för att avgöra de frågor som inte reglerats i tidigare domar, bl.a. till följd av att det finns en löpande prövotid för bland annat grundvattenbortledningen som ännu inte reglerats. Men man förelägger inte Sydvatten att genomföra detta.


Man påstår att verksamheten inte är tillståndspliktig, men utfärdar samtidigt ett föreläggande mot Sydvatten att inom två månader inkomma med en utredning som visar vilka tekniska åtgärder som kan vidtas för att begränsa grundvatteninläckaget till Bolmentunneln, var dessa skulle kunna vidtas, vilken effekt detta skulle ha samt kostnaderna härför.


Det tycks ganska uppenbart att länsstyrelsen i sitt beslut vill försöka tillgodose både Sydvatten och kommunerna, vilket leder till att man trasslar in sig i ett mångordigt resonemang som jag bedömer att man saknar stöd för.


Självklart kommer vi att överklaga beslutet till Miljödomstolen så att vi kan få en professionell juridisk bedömning. Det tror jag även länsstyrelsen är tacksam för.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar