lördag 5 februari 2011

Miljöministerns utspel är i grunden fel!

Samma dag som Centerpartiets kommundagar startar meddelar miljöminister Andreas Carlgren (C) att han vill slopa den kommunala vetorätt mot vindkraftsparker som finns idag. Branschen, liksom (S) och (V) jublar, men förslaget får inget stöd av vare sig kommunerna eller de övriga regeringspartierna.
.
SKL:s ordförande Anders Knape tycker, helt riktigt, att det är ganska uppseendeväckande att hota med att slopa det kommunala planmonopolet innan den nya lag som redan den inskränker kommunernas möjligheter att påverka vindkraftslokaliseringar har börjat verka.
.
Vindkraftsutbyggnaden ska, enligt min uppfattning, betraktas som vilken annan industrietablering som helst, men är redan idag gynnad. Beslutsprocessen har snabbats upp genom möjligheten att få tillstånd genom miljöprövning, vilken sker på bekostnad av det demokratiska inflytandet.
.
Precis som vid andra verksamheter som påverkar närmiljön, måste människor kunna känna sig trygga med att de har en möjlighet att göra sina röster hörda. Likaså måste de lokala företrädarna få möjlighet att göra avvägningar var lokaliseringar ska ske. Därför är det kommunala självstyret en fundamental princip som måste värnas. Miljöministerns utspel är därför i grunden fel.
.
I Markaryds kommun har kommunfullmäktige i total enighet, bl.a. till följd av vindkraftsföretagens agerande, beslutat att kräva en detaljplan för att överväga att godkänna etablering av vindkraft. Detta för att säkerställa en demokratisk process och ett medborgarinflytande. Vi har också antagit en policy för hur kommunen vill att etableringen ska gå till.
.
Det är oroande signaler att miljöministern, påhejad av (S) och (V) så lättvindigt är beredd att köra över en grundläggande princip som det kommunala självstyret. Det vore bättre att lyssna lite mer till våra lokala politikers erfarenheter och den problembild som de definierar och försöka åtgärda den innan man springer ut och hotar med lagstiftning.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar