måndag 7 februari 2011

En länsstyrelse som ser mellan fingrarna och slår dövörat till?

Kommunerna Markaryd och Ljungby begär i en gemensam skrivelse idag att Länsstyrelsen i Kronoberg ska förbjuda Sydvatten AB att ta Bolmentunneln i drift innan bolaget erhållit tillstånd för sin verksamhet. Genom de samtal vi haft med länsstyrelsen har vi förstått att man som tillsynsmyndighet inte tänker agera inom ramen för sitt ansvar, utan låter verksamheten - som vi ser det - återupptas i strid mot en laga kraft-vunnen dom i Miljööverdomstolen. Perstorps kommun agerar på samma sätt genom en skrivelse som idag når Länsstyrelsen i Skåne.

Återigen tvingas således kommunerna utmed tunnelsträckningen agera. Så sent som i oktober 2010 fastställdes Miljödomstolens dom i högsta instans och det slogs fast att Sydvatten AB saknar tillstånd för att bortleda inläckande grundvatten till Bolmentunneln. Sydvatten AB anmäldes därför för misstanke om miljöbrott, vilket nu är föremål för en förundersökning.

Detta beslut innebär långtgående konsekvenser för Sydvatten AB, menar advokat Magnus Berg, som är kommunernas juridiska ombud. Antingen måste man täta tunneln för att förhindra inläckage av grundvatten alternativt söka tillstånd för att få leda bort de omfattande mängder grundvatten som de facto läcker in i tunneln.

Sydvatten AB har efter samtal med länsstyrelsen meddelat att man kommer att ansöka om tillstånd för bortledande av grundvatten och även meddelat att man, efter omfattande reparationer, kommer att ta tunneln i drift under våren. Enligt Magnus Berg saknas det lagligt stöd för att låta verksamheten fortsätta innan tillstånd meddelats.

Att Sydvatten AB startat upp ett samråd i syfte att senare till miljödomstolen inge en ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning innebär på intet vis att man äger rätt att bortleda grundvatten innan tillståndsfrågan avgjorts. Huvudregeln är att en vattenverksamhet inte får påbörjas förrän tillstånd för verksamheten erhållits.

Av tidigare avgöranden från Miljööverdomstolen framgår att vare sig domstolen eller länsstyrelsen kan medgen någon interimistisk rätt att, såsom i det här fallet, medge grundvattenbortledning innan tillståndsfrågan är löst. Men Länsstyrelsen i Kronoberg tycker sig veta bättre.

Länsstyrelsens undfallenhet gentemot Sydvatten upprepar sig på nytt. Under det senaste året har länsstyrelsens beslut i flera frågor rörande Bolmentunneln och Sydvatten AB ändrats av såväl domstolar som regeringen. Detta tycks dock inte påverka länsstyrelsen det minsta, utan särbehandlingen av Sydvatten fortsätter. För mig är det en självklarhet att fortsätta att bevaka kommunens och markägarnas intressen och rätt i den här frågan.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar