tisdag 13 februari 2018

Många beslut i kommunstyrelsen idag

Idag sammanträdde kommunstyrelsen och det var många viktiga frågor på agendan. En av de mest strategiska är förslaget att bilda ett gemensamt avfallsbolag mellan fem kommuner och därmed även gå över till källsortering och fastighetsnära insamling.

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 13 februari:

Att föreslå kommunfullmäktige att bilda ett gemensamt avfallsbolag inom kommunal avfallshantering tillsammans med Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner med verksamhetsstart 2019-01-01.Vidare föreslås kommunfullmäktige godkänna bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv.

Kommunfullmäktige föreslås också ge avfallsbolaget i uppdrag att införa källsortering av matavfall och fastighetsnära insamling (flerfackssystem) avseende förpackningar och returpapper i Markaryd samordnat med övriga kommuner inom avfallsbolaget med preliminärt införande under år 2020 – 2021.

Att föreslå kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan som en del i projektet ”Utvecklingsplan 2030”.

Att överlämna utredningarna av den ekonomiska genomlysningen av tekniska förvaltningen och socialförvaltningen till kommunfullmäktige samt att ge kommunchefen i uppdrag att beakta resultatet av utredningarna i det långsiktiga utvecklingsarbetet.

Att överlämna kommunstyrelsens årsbokslut 2017 inklusive kvalitetsredovisning och intern kontroll till bokslutsberedningen.

Att anta Alliansens förslag till budgetdirektiv och beakta dessa i det fortsatta arbetet med att ta fram en budget för 2019.

Att avge yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll i kommunstyrelsen och nämnder”.

Att avge yttrande över remiss ”Projekt Sydarkiveras utveckling”.

Att föreslå kommunfullmäktige avslå en av Joakim Pohlman (S) inlämnad motion om antagande av en kommunal träbyggnadsstrategi.

Att Markaryds kommun ställer sig bakom initiativet ”Tobacco Endgame” – Rökfritt Sverige 2025, samt att delta aktivt i opinionsbildningen och vidareutveckla ett eget pågående tobaksförebyggande arbete utifrån Tobakskonventionens åtgärder.

Att godkänna den avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län som arbetats fram av Region Kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar