torsdag 15 februari 2018

Hur ska Markaryds kommun se ut 2030?

Idag presenterade jag ett förslag jag initierat och som i februari kommer att beslutas av kommunfullmäktige; arbetet med "Utvecklingsplan 2030". Hur kommer Markaryds kommun att se ut år 2030? Ingen av oss kan med säkerhet ge ett svar på den frågan. Däremot kan vi vara med och påverka utvecklingen för att vår kommun så långt möjligt ska formas till en plats där vi trivs och mår väl.

Markaryds kommuns framtid påverkas av lokala, regionala, nationella och globala trender. Idag är det alltfler som flyttar till städer och tätorter.  Befolkningen blir friskare och äldre. Människor rör sig oftare och över större distanser än tidigare. Människor från olika länder flyttar till vår kommun. I takt med detta förändras lagstiftning, regelverk och trender fortare än förut. Det är idag viktigare än någonsin att följa hur vår omvärld förändras för att ha en beredskap att möta framtiden. Markaryds kommun är en del av ett mycket större sammanhang.

För att vara framgångsrika och för att kunna ta tillvara möjligheterna att utveckla vår kommun behöver vi arbeta fram en strategi. Därför vill vi starta arbetet med ”UTVECKLINGSPLAN 2030” – ett arbete där vi tillsammans arbetar fram en vision och strategi för hur vi vill att Markaryds kommun ska utvecklas under de kommande åren fram till 2030.

Arbetet med att ta fram den nya utvecklingsplanen kommer därför ske i flera steg. 

Under 2018 sker en inledande omvärldsanalys och en bred dialog med så många intressenter som möjligt för att ta fram en vision och en beskrivning av den inriktning som vi förväntas arbeta efter för att nå den förväntade utvecklingen fram till år 2030. 

Under denna fas sker en insamling av synpunkter och sammanställningar av direktiv i aktuella styrdokument, kommunens övergripande mål mm. Resultatet från den pågående Stora jobb-studien och den därpå följande utvecklingsstrategin ska vägas in i analysen. Det är viktigt att fånga upp medborgarnas, näringslivets, handelns och civilsamhällets behov, t ex genom att involvera allmänheten, näringslivet, föreningar, församlingar, byalag, skolklasser, politiska partier och andra intressenter. I detta arbete bör man även öppna upp för synpunkter genom digitala plattformar.

Resultatet av den inledande omvärldsanalysen och medborgardialogen leder fram till ett utvecklingsprogram som beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Markaryds kommun. 

Med utvecklingsprogrammet som stöd vidtar själva planarbetet under 2019 med översiktsplanen och de kompletterande handlingar som ska ingå i densamma. Denna processas som anges i Plan- och bygglagen med utställning, samråd mm och fastställs slutligen av kommunfullmäktige. En målsättning är att detta ska kunna ske under hösten 2020.

I samband med och/eller i anslutning till arbetet med översiktsplanen påbörjas även arbetet med fördjupade utvecklingsplaner för tätorterna Markaryd, Strömsnäsbruk, Timsfors, Traryd, Råstorp och Hinneryd samt en fördjupad utvecklingsplan för landsbygden.

Låter det inte spännande? Hoppas du vill vara med i det här utvecklingsarbetet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar