torsdag 2 januari 2014

Nyårsreflektioner






















Dagen innan nyårsafton intervjuades jag av tidningen Smålänningens reporter Christer Gustafsson och idag publiceras intervjun på en helsida i tidningen. Nedan följer en sammanfattning av det vi talade om.

Det är glädjande att konstatera att den positiva utvecklingen för Markaryds kommun fortsatt även under 2013. Goda insatser från vår personal bidrar till att vi har en hög kvalitet inom våra kommunala kärnverksamheter. Vi får höga betyg i "Öppna jämförelser" inom såväl äldreomsorgen som skolan.

Vi ser att resultaten förbättras inom skolan och att nöjdheten hos brukarna inom hemtjänst och särskilt boende är mycket hög. Inom hemtjänsten är 95% ganska eller mycket nöjda med sina insatser och bara 1% uttalat missnöjd. Inom särskilda boenden uttrycker 84% att man är ganska eller mycket nöjd och enbart 2% säger sig vara missnöjda. Kommunen får också höga betyg också i SCB:s medborgarundersökning, som mäter bl a attraktivitet, kvalitet och medborgarinflytande, samt i näringslivsrankingen.

Det är roligt att så många vill vara med och bidra till den här positiva utvecklingen. Vi har ett gott samarbete med såväl den ideella sektorn, föreningslivet och näringslivet där många engagerar sig för att göra kommunen attraktiv.
 
Ett exempel är satsningarna inom kultursektorn, där det i förhållande till kommunens storlek händer väldigt mycket. Ungdomsgruppen ”Open Minds” är ett mycket lyckat projekt som har medverkat vid ett antal olika arrangemang.
 


















Bowlinghallen invigdes i slutet av januari och har blivit en succé. Andra satsningar är renoveringen av Strömsnäsbadet och rejäla bidrag, som i samverkan med respektive föreningar, möjliggör en ny konstgräsplan och ett nytt ridhus i Markaryd. Konstgräsplanen stod klar under 2013 och ridhuset blir klart under det här året.



















Vi gör en historiskt stor satsning på att göra våra skollokaler ändamålsenliga. Två nya skolbyggnader byggs på Höjdenområdet i Markaryd och en omfattande renovering av Strömsnässkolan har påbörjats. Detta är viktigt inte minst med tanke på att skolan är en av kommunens största arbetsplatser.
 


















Upprustningen av stationsområdet och starten av pågatågstrafiken är oerhört positiv och kommer att betyda mycket för kommunens fortsatta utveckling. Samtidigt med detta har vi fortsatt att satsa på attraktiva centrummiljöer i hela kommunen. Förutom rabatter och planteringar har det handlat om mer handfasta åtgärder för att få ordning på uppställda skrotbilar.
 


















Det märks att vi är på väg ur lågkonjunkturen genom att flera företag satsar. Göinge Bil, Tryckta, Metector och Traryds Metall är några exempel. Vidare har vi nyetableringar på industriområdena i Åmot, Misterhult och Luhrpasset. Ett glädjande besked fick vi i slutet av november då Södra Interiör meddelade att man i början av 2014 kommer att påbörja byggnationen av sitt nya logistikcenter på 28.000 m2 i Strömsnäsbruk.
 
Det är också glädjande att vi inte haft ett enda varsel i kommunen under 2013 och att arbetslösheten sjunker.
 
Under året fick vi också ett slutligt beslut om den segdragna tvisten kring Bolmentunneln. Högsta Domstolen slog redan 2012 fast att Sydvatten saknar tillstånd att leda bort grundvatten och detta gjorde att länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg utfärdat ett föreläggande till bolaget att inleda en sådan process. En fråga som jag stridit hårt för i snart tio år.
 
En annan, mer personlig, framgång är att riksdagen under hösten beslutade att genomföra de förändringar i skatteutjämningen som föreslogs av den parlamentariska utredning som jag satt ordförande för.
 
Vi har definitivt brutit en mångårig negativ befolkningsminskning (1975-2003) och ligger nu på en betydligt stabilare nivå runt 9500 invånare. Vi har ett positivt flyttningsnetto men fortfarande för låga födelsetal.

Med den struktur Markaryds kommun har med många arbetstillfällen, en hög inpendling, bra och attraktiva boendemiljöer, en god infrastruktur och hög kvalitet inom de kommunala verksamheterna, ser jag positivt på framtiden. Markaryds kommun har alla möjligheter att fortsätta utvecklas positivt.
 
Jag hoppas att 2014 ska bli ett bra år för vårt näringsliv och att vi ska nå ett genombrott i samtalen med Halland om en fortsättning av tågtrafiken västerut då Hallandsåstunneln är klar.
 
För övrigt är det min ambition att på samma sätt som hittills fortsätta arbeta för kommunens bästa även under 2014.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar