tisdag 5 juli 2016

Alliansen behöver inte "slira" - fakta räcker!

I två olika insändare i fredagens tidning riktar oppositionen i Markaryds kommun, i form av (S) och (MP), kritik mot Alliansen för att vi grundar våra beslut och vår budget på fakta. Ett häpnadsväckande påstående i sig. Samtidigt kan man i dessa insändare läsa mängder av felaktigheter som inte kan få stå oemotsagda:


 • Pensionskapitalet används inte för att finansiera driften. Däremot används en del av avkastningen på pensionskapitalförvaltningen för att finansiera nämndernas pensionskostnader.
 • Under 2015 ökade pensionskapitalets marknadsvärde med 11,6 miljoner kr och mellan januari till maj i år är ökningen 2,3 miljoner kr (Källa: Markaryds kommun).
 • Kommunens ekonomi är mycket god. Soliditeten inklusive pensionsåtaganden uppgick vid årsskiftet till 34,7 %, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 30 av 290 kommuner hade en bättre soliditet än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Rörelsekapitalet, dvs det kapital kommunen behöver för att finansiera den löpande verksamheten, var vid årsskiftet 13.170 kr/inv. i Markaryd, vilket är högst bland Kronobergs kommuner. Endast 20 av 290 kommuner hade ett högre rörelsekapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Kommunens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 50.906 kr/inv. vilket ingen annan kommun i Kronoberg når upp till. Endast 25 av 290 kommuner hade ett högre eget kapital än Markaryd (Källa: Kolada/SCB).
 • Markaryds kommun ger inte några subventioner till näringslivet. Däremot arbetar vi för att skapa förutsättningar för jobb och företag, vilket två år i rad placerat oss på första plats bland Sveriges 290 kommuner när företagarna själva rankar kommunernas näringslivsklimat (Källa: Svenskt Näringsliv).
 • Den öppna arbetslösheten bland den registerbaserade arbetskraften 16-64 år var i maj i år 3,5 % i Markaryd, vilket är en ökning med 0,5 % sedan maj 2015. Den totala arbetslösheten var i maj 9,9 %, vilket är en ökning med 1,2 % sedan maj 2015. I stort sett hela ökningen kan förklaras av en ökning av arbetslösheten bland utrikes födda 18-24 år, vilket inte är förvånande med tanke på det höga mottagandet av nyanlända (Källa: Arbetsförmedlingen).
 • Antal omsorgspersonal/plats på vardagar i särskilt boende uppgick vid senaste mättillfället (oktober 2015) till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,31) och länet (0,28) (Källa: Socialstyrelsen).
 • Motsvarande bemanning i särskilt boende på helgdagar uppgick vid samma tillfälle till 0,28 i Markaryd, vilket kan jämföras med riket (0,26) och länet (0,25). (Källa: Socialstyrelsen).
 • Sjukfrånvaron i Markaryds kommun har mellan januari och april 2016 minskat från 7,13 % till 6,47 % (Källa: Markaryds kommun).
 • Antalet mertids- och övertidstimmar inom äldreomsorgen under perioden januari till april har minskat från 1.521 timmar (2015) till 987 timmar (2016) (Källa: Socialförvaltningen).
 • Antalet vakanser inom äldreomsorgen under de senaste två åren har till 95,4 % tillsatts med poolpersonal eller vikarier och till 3,6 % lösts med ordinarie personal. Variationen över tid är liten (Källa: Socialförvaltningen)

Oppositionen i Markaryd ägnar sig alltmer åt att måla upp en mycket dyster bild som inte alls stämmer överens med verkligheten. De flesta vet dock att en lögn alltid förblir en lögn, oavsett hur många gånger man upprepar den. Alliansen i Markaryd kommer självklart att fortsätta grunda sina beslut på korrekta fakta. Vi välkomnar oppositionen att göra detsamma!

Tommy Andersson (M)
Svane Jansson (C)
Bengt Germundsson (KD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar