fredag 28 mars 2014

Lokalpolitisk debatt i kommunfullmäktige!Ordförande, ledamöter och alla åhörare!
 
Under förra veckan har vi ägnat två dagar till att gå igenom bokslutet för 2013. För tolfte året i rad kan vi redovisa ett positivt, ekonomiskt resultat. Även verksamhetsmässigt är resultatet i huvudsak förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
 
Det positiva resultatet under fjolåret beror framför allt på en återbetalning av AFA-pengar, dvs för mycket inbetalade försäkringsavgifter, samt en utbetalning av den bankgaranti som vi tillförsäkrade oss i avtalet med DK Nordic och golfresorten och som gjorde att kommunen inte bara gick skadelöst ur bolagets konkurs, utan t o m tjänade pengar. I bokslutet har vi därför, i enlighet med Alliansens förslag, kunnat reservera 13 mkr till sluttäckningen av Alandsköp där hela kostnaden, 21 mkr, nu är reserverad. Det innebär att vi slipper ta ut dessa kostnader i form av framtida avgiftshöjningar av renhållningstaxan.
 
Marknadsvärdet på kommunens avsatta pensionsmedel uppgick vid årsskiftet till 303 mkr, vilket innebär att täckningsgraden av vår pensionsskuld uppgår till 104 %. Sedan 2003 har vi i bokslutet gjort reservationer av de överskott som skapats under de här åren och i bokslutet finns ett samlat överskott om 50 mkr reserverade för det som enligt lagstiftningen går under benämningen ”synnerliga skäl”. Dessutom finns drygt 17 mkr reserverade i den resultatutjämningsreserv som kommunfullmäktige beslutade att inrätta i samband med 2013 års bokslut.
 
Att ha ordning och reda i kommunens finanser är en grundförutsättning för en god kommunal verksamhet. Markaryds kommun tillhör vid en jämförelse det fåtal kommuner i Sverige som har en så stark ekonomisk ställning. Utmaningarna för oss ligger ständigt i att få intäkterna att överstiga kostnaderna. Det är hur lätt som helst att dra på sig kostnader, inte minst ett valår då man försöker överträffa varandra med att vara alla goda gåvors givare. En sak är säker; Alliansen i Markaryd kommer att hålla fast vid den politik som lett fram till att kommunens ekonomi är så god som den är idag. Vi kommer inte att använda skattebetalarnas pengar för att köpa oss röster!
 
Ser man till utfallet av det verksamhetsmässiga resultatet tycker jag att vi har lyckats mycket väl med de uppgifter vi har att utföra. Resultaten i de uppföljningar av våra verksamheter som vi kontinuerligt genomför visar generellt på goda resultat. Den service och välfärd som levereras till våra kommuninvånare står sig på de allra flesta områden mycket väl vid en jämförelse med andra kommuner. Markaryds kommun är en bra kommun att leva, bo och verka i.  
 
Vid den förra kommunpolitiska debatten kritiserade socialdemokraterna mig för att jag talade för positivt om kommunen. Dessutom fick jag kritik för att jag fokuserade för mycket på att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen. ”Markaryd har blivit en arbetskommun och inte en sovkommun. Det är så lätt att arbeta i Markaryd och bo någon annanstans om man trivs där”, sa Joakim Pohlman (4/4 2013). Samtidigt kritiserar Pohlmans partikamrat Ingemar Lagerqvist ständigt mig och Alliansen för att vi inte skapar tillräckligt många jobb, t ex som vid det senaste sammanträdet med kommunstyrelsen då Lagerqvist vädrade sin mening genom att påstå att Lechners stora etablering i Strömsnäsbruk ”inte blivit vad han förväntat sig”. Helt plötsligt var det inte tillräckligt med ca 60 nya arbetstillfällen. Hur ska man ha det? Den ena socialdemokraten tycker att vi har alldeles för många arbetstillfällen och den andra tycker att vi har för få!
 
Mitt och Alliansens besked är tydligt. Ju fler företag som vill etablera sig i Markaryds kommun och ju fler arbetstillfällen vi kan dra till oss, desto bättre för kommunen! Det är tack vare framgångsrika företag, som genom arbetstillfällen och skatter, skapar de förutsättningar vi politiker behöver för att kunna bygga ut välfärden.
 
Låt mig ta ett exempel. Markaryds Järn är ett företag med 9 anställda. Förra året bidrog företaget genom sina skatter med ca 1 800 000 kr till välfärden i Sverige. Det räcker till att finansiera 5 undersköterskor eller 4 gymnasielärare, eller till 15 förskoleplatser eller 58610 skolluncher. Tänk då vad bara företagen i Markaryds kommun tillsammans bidrar med. Den som kritiserar Alliansen för att ha skapat förutsättningar för alltför många jobb visar bara att han inte förstått hur näringsliv, ekonomi och välfärd hänger samman.
 
Kören med de kritiska rösterna och den ständiga refrängen "det är för dåligt" har bara en visa på sin repertoar, den bekanta "Klagovisan". Ni behöver inte vara oroliga, den visan tänker jag inte sjunga. Jag tänker fortsätta tala om det positiva, jag tänker fortsätta lyfta fram det som är bra, och jag tänker fortsätta arbeta för att sätta Markaryd ännu mer på kartan.
 
Därmed inte sagt att det inte finns brister eller områden inom vilka vi behöver bli bättre. Självklart är det så! Det är därför som Alliansen kommer att fortsätta med kvalitetsarbetet, med uppföljningar och utvärderingar och med våra tjänstegarantier. Det arbetet har vi också fått kritik för av socialdemokraterna. ”Det mäts för mycket”, deklarerade Pohlman för några månader sedan och i den här fullmäktigesalen föreslog socialdemokraterna så sent som i november förra året att tjänstegarantierna inte längre var något att ha. Löften och utfästelser till våra kommuninvånare, följda av kompensation om man inte uppfyllde dem, var något som socialdemokraterna vill avskaffa.
 
Ett tydligt vallöfte har socialdemokraterna redan presenterat. I samband med en träff för några veckor sedan i Timsfors där alla länets socialdemokratiska partitoppar fanns med, kunde vi i Smålänningen läsa att det kommer att bli andra bullar om socialdemokraterna vinner valet i höst. Då kan kommun- och länsinvånarna förvänta sig en rad s k återställare. Vad detta innebär på det kommunala planet har man redan aviserat.
 
Om socialdemokraterna får bestämma efter valet i höst kommer det inte längre att finnas tjänstegarantier i kommunen, inga tydliga utfästelser till våra medborgare om vad kommunen åtagit sig och inga kompensationer om kommunen och politikerna inte håller vad man lovat. Man kommer också att dra ner på kvalitetsarbetet, på mätningar, jämförelser och utvärderingar. Möjligheten att själv få välja kommer att inskränkas, något som socialdemokraterna i sina budgetförslag varit mycket tydliga med. Vårdnadsbidraget, som innebär att föräldrarna kan välja att förlänga sin tid tillsammans med sina minsta barn, kommer att avskaffas. Detsamma gäller LOVen, som idag ger möjlighet för våra äldre och funktionsnedsatta att själv få välja vem som jag vill ska utföra servicetjänster i sitt eget hem. Den möjligheten tänker socialdemokraterna att avveckla. Och så mycket som möjligt ska göras i egen regi. En återställare till en kommun där politikermakten blir större och medborgarinflytandet mindre, en tillbakagång till en kommun där det är politikerna som ska bestämma över det som människor kan besluta om själv.
 
En sak är säker; Alliansen i Markaryd kommer att göra allt för att detta inte ska drabba kommuninvånarna under den kommande mandatperioden!
 
I stället kommer vi att fortsätta det idoga och engagerade arbete som vi har visat prov på under snart tre mendatperioder. Vi kommer att fortsätta stå upp för flit och företagsamhet, det ska löna sig för den som vill anstränga sig. Vi kommer att fortsätta arbeta för att skapa ett näringslivsklimat som ger ännu fler företag möjlighet att växa och därmed skapa de resurser som behövs för alla fortsatta satsningar på vår välfärd. Vi tycker inte, som Joakim Pohlman, att vi har för många jobb - Alliansen kommer att arbeta för att de ska bli ännu fler!
 
Vi kommer att fortsätta arbeta för en bättre infrastruktur och vi kommer inte att ge oss förrän vi också kan åka tåg från Markaryd till Halmstad och Göteborg. Vi kommer att arbeta för en fortsatt bredbandsutbyggnad. Vi kommer också att behålla stödet till de enskilda vägsamfälligheterna, något som socialdemokraterna ett antal gånger föreslagit ska minska.
 
Vi kommer att fortsätta värna medborgarperspektivet och ta strid mot oppositionen och mot politiker som vill bestämma över det som människor är fullt kapabla att själva besluta om. Vi tänker använda vårt förtroende i medborgarens tjänst och inte för att vara medborgarnas herrar.
 
Vi kommer också att fortsätta lyfta civilsamhällets och den ideella sektorns betydelse. Tillsammans med föreningsliv, ideella organisationer och enskilda har vi visat att vi kan åstadkomma mycket positivt i lokalsamhället. Ett arbetssätt som bl a inneburit att vi lyckats tillskapa en uppskattad bowlinghall, en utökad ridklubbsverksamhet och två konstgräsplaner. Politiken och det offentliga utgör ett icke oväsentligt komplement till civilsamhället, men att ständigt värna de små, naturliga gemenskaperna, familjen och det ideella samhället är en självklarhet för oss Allianspolitiker.
 
Vi tänker fortsätta med kvalitetsarbetet och arbetet med att förbättra bemötande och våra attityder. Det innebär fortsatt kvalitetskontroll, mätning av resultat och måluppfyllelser, tjänstegarantier och en utvecklad intern kontroll. Vi vill att våra skattebetalare ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras medel på bästa möjliga sätt.
 
Vår vilja ligger fast, vår vision att utveckla Markaryds kommun gäller fortfarande och färdriktningen för oss kommer att vara densamma även under nästa mandatperiod om vi får väljarnas förtroende att fortsätta ta ansvar för kommunen.
 
Väljarna kan vara helt säkra på att Alliansen kommer fortsätta att agera med en stark röst för Markaryds kommuns bästa oavsett vem som för tillfället styr i Stockholm eller Kronoberg!
 
Det råder ingen tvekan om att Alliansen kommer att visa samma engagemang i de utvecklingsfrågor som hittills visat sig så framgångsrika – syfte att göra vår kommun ännu bättre!
 
TACK för att ni har lyssnat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar