tisdag 14 juni 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 14 juni:

1. Att anta förslag till strategisk plan för arbete med integration och arbetsmarknadsfrågor samt notera handlingsplanerna med åtföljande exempel på aktiviteter, att resultatet av aktiviteterna ska följas upp i samband med bokslut och delårsbokslut eller i övrigt när så anses lämpligt, och att överlämna strategin till kommunfullmäktige för kännedom. Åtgärderna finansieras av det tillfälliga statsbidrag som utgått under hösten 2015 och som för Markaryds del uppgår till 12,4 miljoner kr.

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta om rambudget samt investeringsbudget för 2017-2019 i enlighet med Alliansens budgetdokument inklusive bilagor och med de uppdrag som följer av detsamma. Alliansens budgetförslag antogs efter votering där 8 ledamöter röstade för Alliansens förslag och 3 ledamöter röstade för oppositionens förslag.

3. Att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av detaljplaner för ”Del av Hansens backar” samt ”Del av Kv. Tjuren och Oxen”, båda två i Markaryds tätort.

4. Att teckna upprättat nyttjande- och driftavtal avtal med Strömsnäsbruks IF att gälla fr o m 2016-07-01 för BallHall i Strömsnäsbruk. Avtalet gäller till och med 2021-06-30.

5. Att avge yttrande till Kulturdepartementet över betänkandet av 2014 års demokratiutredning – delaktighet och jämlikt inflytande (SOU 2016:5).

6. Att fastställa reviderade riktlinjer för synpunktshanteringen att gälla fr o m 2016-07-01

7. Att, med hänvisning till personalchefens yttrande, föreslå kommunfullmäktige bifalla en motion från Ingegerd Lenander (KD) och Roland Andreasson (KD) om ”Framtagande av introduktionsmaterial för kommunens personal” och därmed anse den besvarad.

8. Att notera den ekonomiska uppföljningen efter maj månad. Denna visar på ett överskott för helåret om ca +8,8 miljoner kr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar