tisdag 31 december 2019

Gott Nytt År 2020!

Så är det nyårsafton igen och än en gång dags att summera ett år med massor av händelser. Oftast är det de stora nyheterna som lyfts fram i alla nyårskrönikor och tillbakablickar, men visst finns det många andra händelser att erinra om som satt guldkant på tillvaron. Många gånger hittar man storheten i det lilla och det är inte sällan det är i de små sammanhangen som man upplever det som är av verklig betydelse. 

För egen del tänker jag särskilt på de många personliga möten och sammanträffanden jag haft under året som gått. Tack till alla er som på olika sätt gett ert stöd och uppmuntran till mig! Tack för alla givande samtal, tankar och idéer! Tack för all inspiration, råd och vägledning! Tack för det stora förtroende ni visat mig i rollen som förtroendevald!


Jag hoppas att 2020
 ska bli ett år som ska präglas av optimism, framtidstro och förverkligade drömmar!

Ett riktigt Gott Nytt År till Er alla!

onsdag 16 oktober 2019

Alliansen satsar ytterligare 12 miljoner kronor i nästa års budget!

Utöver redan beslutade ramutökningar för 2020 med 19,4 miljoner kronor, anslår Alliansen ytterligare 12 miljoner kronor som förstärkning till skola, äldreomsorgen och integrationsarbetet under 2020. Detta beslutade kommunstyrelsen i Markaryds kommun vid sitt sammanträde igår. Detta innebär en total utökning till kommunens verksamheter med 31,4 miljoner kronor för nästa budgetår.

Jag är faktiskt ganska stolt över att vi genom en klok politik kan möta den stundande lågkonjunkturen med att satsa ekonomiska resurser på våra kärnverksamheter som skola och äldreomsorg. Man behöver inte titta så långt över kommungränsen för att konstatera att många kommuner i vår närhet tvingas till helt andra åtgärder.

Samtidigt gäller det att fortsätta att hålla i rodret, se över hur vi arbetar och organiserar oss samt våga prioritera bland de uppgifter vi har att utföra. Alliansen i Markaryd kommer, precis som tidigare, att prioritera våra kärnverksamheter - skolan, vården och omsorgen.

torsdag 4 april 2019

Starkt resultat 2018 för Markaryds kommun

Bokslutet 2018 för Markaryds kommun är nu klart och det totala resultatet uppgår till ett överskott om 30,7 miljoner kronor. Resultatet av själva verksamheten före finansnetto blev 4,9 miljoner kronor, vilket är mycket nära det överskottsmål om 1% som kommunfullmäktige satt upp. Den resterande delen av överskottet – 25,8 miljoner kronor – kommer från finansförvaltningen i form av reavinster i samband med omplaceringar av kommunens värdepapper.

Nettokostnaderna för kommunens verksamheter finansierades under 2018 till fullo av skatteintäkter och generella statsbidrag. Socialnämnden uppvisar visserligen ett underskott om 6,9 miljoner kronor, men detta balanseras av motsvarande överskott inom övriga nämnder samt kommunfullmäktiges anslag.

Kommunstyrelsen har dessutom kunnat göra en extra avsättning om 1,5 miljoner kronor till sluttäckningen av deponin i Alandsköp, vilket belastat resultatet. Vid årsskiftet fanns det totalt 34,9 miljoner kronor reserverade för den sista etappen av sluttäckningen.

Trots en hög investeringsnivå ligger skulderna för Markaryds kommun fortfarande på en låg nivå. Vid årsskiftet uppgick kommunen skulder till strax över 75 miljoner kronor, vilket utslaget på invånarantalet blir 7.392 kr/invånare. Detta ska jämföras med det egna kapitalet som utslaget per invånare blir 51.890 kr/invånare. Man kan således säga att varje invånare i Markaryds kommun har 7 gånger mer i tillgångar än i skulder. Ett ganska bra resultat för en liten kommun som Markaryd!

Även soliditeten är god, hela 63,4%. Soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och generellt brukar man bedöma en soliditet på 30-40% som god. Det måttet klarar kommunen med råge!

Marknadsvärdet på de finansiella pensionstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 270,4 Mkr, medan de totala pensionsförpliktelserna uppgick till 284,8 Mkr. Detta innebär en täckning av pensionsskulden motsvarande 95%.

Självklart gläds vi över det ekonomiska resultatet, över alla kvalitativa och kvantitativa mål som uppnåtts, över minskade sjuktal, lägre arbetslöshet, ett näringslivsklimat i topp, väsentligt förbättrad miljöranking, en medarbetarenkät där svaren är fantastiskt goda och mycket mer. Samtidigt står vi inför framtida utmaningar där hela kommunsektorn behöver ett kraftigt resurstillskott enbart för att bibehålla den ambitionsnivå vi har idag.

Bokslutet kommer att behandlas av kommunfullmäktige under april månad.

onsdag 3 april 2019

Låg sjukfrånvaro i Markaryds kommun


När statistiken över 2018 års sjukfrånvaro bland personalen i landets kommuner är klar visar det sig att Markaryds kommun även den här gången placerar sig bland de kommuner i landet som har lägst sjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron i Markaryds kommun under 2018 var 5,4%, vilket innebär att Markaryd hamnar på en delad 22:a plats bland landets 290 kommuner.

Detta innebär att Markaryds kommun även under 2018 hade lägst sjukfrånvaro bland samtliga kommuner i Kronoberg.

Anledningen till att sjukfrånvaron i Markaryds kommun håller sig på en nationellt låg nivå har flera förklaringar. Vi försöker ha ett nära ledarskap och har satsat en hel del på chefs- och arbetsledarutbildningar. Vi har ett bra samarbete med företagshälsovården där vi tidigt sätter in åtgärder vid arbetsrelaterade problem och vi har satsat en hel del resurser på personalfrämjande åtgärder.

Markaryds kommun ligger mycket väl till även vad gäller övriga delar i sjukfrånvarostatistiken och har t ex lägst långtidssjukfrånvaro samt lägst sjukfrånvaro bland kvinnlig personal bland länets kommuner.

Samtidigt har den s k frisknärvaron i Markaryds kommun ökat under 2018. De tillsvidareanställda som inte har haft någon sjukfrånvaro alls under året uppgick till 43,8 %. Det är en 2,4 procentenheter större andel jämfört med 2017.

Det är roligt att vi kan redovisa ett så här bra resultat, men vi vill naturligtvis bli ännu bättre. Därför är det en prioriterad uppgift även under det här året att arbeta för att vara en god och attraktiv arbetsgivare, trygga personalförsörjningen och ha tillgång till kompetent personal.

onsdag 20 mars 2019

Invald i SKL:s styrelse
Känner mig både stolt och hedrad över att ha valts till ledamot av SKL:s styrelse och arbetsutskott för den kommande mandatperioden. Vid SKL:s valkongress igår i Stockholm valdes jag till ledamot i SKL:s styrelse och vid det konstituerande sammanträdet idag blev jag även utsedd att ingå i arbetsutskottet.

SKL är en viktig medlemsorganisation som företräder kommunernas och regionernas intressen i många olika frågor, inte minst vad gäller att skapa förutsättningar för att välfärden ska kunna utvecklas i hela landet.

Inför den kommande mandatperioden kommer ett par av de viktigaste frågorna att handla om kompetensförsörjningen och medlemmarnas ekonomi, där den så kallade finaniseringsprincipen är viktig att värna när kommuner och regioner åläggs nya uppgifter från nationella politiker och myndigheter.


Samtidigt blir jag Kristdemokraternas gruppledare i SKL och det ska bli spännande att få leda och arbeta tillsammans med den stora grupp av förtroendevalda kristdemokrater som nu tar plats i nästan alla beredningar och delegationer i Sveriges största arbetsgivar- och intresseorganisation.


måndag 18 mars 2019

Markaryds kommun handlar upp två LSS-boenden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade nyligen att handla upp byggnationen av två stycken LSS-boenden i Markaryds tätort. De entreprenörer som vill bygga de två boendena är välkomna att senast den 10 maj lämna in anbud på hyresavtal avseende två ännu inte uppförda hus med vardera 6 lägenheter och ett gemensamhetsrum samt personalutrymmen i respektive hus, på två olika fastigheter.

Det känns riktigt bra att vi nu kommit så långt i planeringen att vi kan inbjuda till en byggnation. Behovet av lägenheter för målgruppen finns redan idag och kommer att öka de närmaste åren, varför vi gärna vill komma igång så snart som möjligt. En upphandling bedömer vi kommer att innebära att boendena blir färdiga något år tidigare än vad kommunen skulle klara i egen regi.

Den ena fastigheten är Åldermannen 1, en kommunal fastighet på Hansens backar mellan Utsikten och Björkbacken, som kommunen har för avsikt att sälja till den som bygger. Därutöver ska anbudsgivaren inneha eller själv stå för inskaffandet av ytterligare en fastighet i Markaryd som är lämplig för byggnation av det andra LSS-boendet samt ansvara för att byggnaden blir uppförd.

Färdigställandet av det första LSS-boendet planeras till hösten 2020 och det andra LSS-boendet till 2021.

Anbudsgivaren ska inom förfrågningsunderlagets ramar utforma två LSS-boende i ett plan som ska erbjuda framtida hyresgäster ett funktionellt boende. Kommunen vill erbjuda sina hyresgäster en rimlig hyra. Markaryds kommer att svara för själva verksamheten i boendet medan fastighetsägaren svarar för all drift och underhåll av fastigheten. 

onsdag 13 mars 2019

Planeringen för fler trygghetsbostäder i Markaryd fortsätter!

Nu tar vi nästa steg mot fler trygghetsbostäder i Markaryds centrum! Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade nyligen att starta upp arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheten där äldreboendet Sjögården är belägen för att möjliggöra byggnation av fler bostäder. Samtidigt fortsätter projekteringen för en byggnation av trygghetsbostäder på fastigheten och en renovering av äldreboendet Sjögården som idag inrymmer ca 30 lägenheter för särskilt boende.

Ett arbete har pågått under en längre tid för att tillskapa fler trygghetsboenden i Markaryds tätort. En utredning av behovet har genomförts tillsammans med pensionärsorganisationerna, vilken visade på ett framtida behov av 25-40 trygghetslägenheter. Flera olika lokalisationer har diskuterats utifrån önskemål om närhet till affärer, kommunikationer och offentlig service.

Tekniske chefen har därför fått i uppdrag att göra en utredning av möjligheten att bygga lägenheter för ett tryggt och anpassat boende för äldre vid eller intill Sjögården i Markaryd. En placering av ett trygghetsboende intill Sjögården skulle kunna bli ett attraktivt boende med en fantastisk utsikt över både Getesjön och Södergårdsområdet.

I Sjögårdens nuvarande lokaler finns tillgång till kök, gemensamhetsutrymmen mm, vilket även kan vara till nytta för hyresgäster i ett trygghetsboende. Utredningen som den tekniske chefen ska göra ska även se över behovet av att renovera det särskilda boendet på Sjögården samt övriga åtgärder som kan behöva vidtas.

Trygghetsboendet måste planeras i flera plan för att kunna inrymmas på fastigheten. Den nya detaljplanen måste därför möjliggöra en byggnation av ett punkthus om 6-10 våningar, beroende på hur många trygghetslägenheter som ska inrymmas på fastigheten.

torsdag 7 mars 2019

Servicekontoret i Strömsnäsbruk klart för start den 1 september


Det formella beslutet är nu fattat och den 1 september öppnar vi upp ett nyrenoverat och fräscht kommunalt servicekontor i centrala Strömsnäsbruk! 

Det är verkligen roligt att vi kan förstärka upp servicen och den kommunala närvaron i Strömsnäsbruk på det här sättet. Det här blir ytterligare en i raden av de positiva satsningar som Markaryds kommun gör i Strömsnäsbruk och min förhoppning är att servicekontoret ska fylla ett efterfrågat behov.

Behovet av en ökad kommunal närvaro, inte minst i form av service och tjänster i den norra kommundelen, har ökat påtagligt. Kommunfullmäktige beslutade i november 2018 i enlighet med Alliansens budgetförslag att avsätta 450 000 kr årligen för inrättande och drift av ett lokalt servicekontor i Strömsnäsbruk.

Avsikten är att förbättra servicen genom ett utökat tjänsteutbud av de kommunala verksamheterna. Lokalen ska även kunna användas av andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Region Kronoberg m fl, liksom för utställningar, sammanträden, som föreningslokal mm. Här kommer att finnas en reception som är bemannad dagligen och med personal som även ska kunna fungera som värd eller lots för de frågor som kommuninvånarna kan komma att ställa.


Markaryds kommun har under en tid fört diskussioner med Victoria Park om att förhyra Swedbanks tidigare lokal mitt i centrala Strömsnäsbruk. När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde i måndags blev beslutet att teckna ett femårigt hyreskontrakt, enligt vilket Markaryds kommun hyr fastigheten av Victoria Park från och med 2019-09-01 till och med 2024-08-30, varefter förlängning kan ske.

Lokalen kommer att iordningsställas och renoveras under våren varefter verksamheten kommer att kunna flytta in och öppna upp, vilket kommer att ske efter semestern.


tisdag 19 februari 2019

Dags för nästa satsning i Strömsnäsbruk - renovering av Stig Inn

Då var det dags för nästa satsning i Strömsnäsbruk - renoveringen av Stig Inn! För någon vecka sedan gick Markaryds kommun ut med en offertförfrågan avseende projektering, framtagande av ombyggnadskalkyl, komplett förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar inför den kommande renoveringen och ombyggnationen av äldrecentralen Stig Inn som en del i den satsning vi gör tillsammans med Victoria Park på tryggt boende för äldre i Strömsnäsbruk.

I budget finns avsatt 8 miljoner kronor för själva äldrecentralen samt drygt en halv miljon ytterligare för att förbättra den yttre miljön i området. Hela byggnaden ska renoveras utvändigt liksom bottenplan och källarvåningen inne i fastigheten. Utvändigt kommer fastigheten att harmoniera med exteriören på Victoria Parks hyreshus och exakt hur utformningen ska bli inomhus kommer att arbetas fram under våren tillsammans med verksamhetsföreträdare och intressenter för de boende.

Här syns en bild på den nuvarande exteriören samt markerat
vilka ytor som kommer att renoveras interiört.


Om allt går som planerat kommer själva upphandlingen att vara klar under sommaren och därmed kan renoveringsarbetet sätta igång under andra halvåret 2019.

Det känns verkligen roligt att kunna leverera ännu en satsning och så tidigt i mandatperioden pricka av ännu ett vallöfte från Kristdemokraterna och Alliansen i Markaryd. Jag ser verkligen fram emot att följa det här projektet. I mina tankar finns det utrymme för ytterligare satsningar i Strömsnäsbruk som jag hoppas ska kunna förverkligas. Vilka de tankarna är, ber jag att få återkomma till. Vi tar en sak i taget och nu sätter vi fokus på äldresatsningen Stig Inn och trygg boende för äldre i Strömsnäsbruk!

onsdag 13 februari 2019

Storsatsning på vårdcentralen i Strömsnäsbruk!Jag är verkligen glad att vi efter flera års arbete är framme med ett förslag där Markaryds kommun, tillsammans med Region Kronoberg, gör en gemensam satsning på vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Det här projektet har vi lagt ner mycket tid och kraft för att lösa och det känns fantastiskt roligt att vi nu kan få en ombyggd, modern vårdcentral i Strömsnäsbruk.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att föreslå kommunfullmäktige att anslå 6,2 miljoner kronor för att renovera och bygga om vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Samtidigt kommer det att byggas en familjecentral i samma fastighet och lokalerna för sjukgymnastiken renoveras.


Det var under hösten 2015 som jag i regionfullmäktige tog initiativ till ett samverkansprojekt med Region Kronoberg för att lösa bemanningssituationen på vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Bakgrunden till detta initiativ var att Region Kronoberg under en längre tid hade haft problem med att rekrytera läkare till vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Långvariga vakanser av distriktsläkare innebar problem med att behålla status som fullvärdig vårdcentral, något som under 2016 resulterade i att regionens hälso- och sjukvårdsnämnd meddelade att man hade för avsikt att omvandla vårdcentralen till en filial.

Efter ett allmänt möte i Strömsnäsbruk i augusti 2016 fortsatte det gemensamma arbetet och hotet om att vårdcentralen skulle bli en filial undanröjdes på obestämd tid. Under de därpå följande åren har Region Kronoberg och Markaryds kommun samarbetat för att hitta en långsiktig lösning som innebär att vårdcentralen i Strömsnäsbruk kan få fortsätta som fullvärdig vårdcentral.

Kommunledningen har, tillsammans med Region Kronoberg, medverkat till rekryteringen av nya läkare till vårdcentralen. Parallellt har kommunen fört diskussioner med Region Kronoberg om utformningen av vårdcentralens i Strömsnäsbruk lokaler, liksom omfattningen av den renovering och ombyggnad som regionen önskar göra.

Idag bedrivs verksamheten i vårdcentralen i två plan och lokalerna uppfyller inte de krav som ställs bland annat vad gäller patienternas sekretess. Behovet av ett separat akutintag samt en ordentlig reception/väntrum som tillgodoser besökarnas integritet är stort, något som kommer att åtgärdas i den kommande ombyggnationen. Det finns också ett behov av anpassningar med akutintag och renovering/anpassning av lokalerna till dagens standard.

Markaryds kommun äger fastigheten Amerikanaren 16 i Strömsnäsbruk. Fastigheten är klassificerad som specialenhet och inrymmer bland annat lokaler för vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Region Kronoberg hyr enligt nu gällande hyresavtal 1048 m² för vårdcentralens lokalbehov.

Tekniska förvaltningen/Fastighetsenheten har efter regionens önskemål arbetat fram ett förslag på anpassningar som minskar vårdcentralens lokalyta med 131 m², tillbyggnad av akutintag samt anpassning/renovering av lokalerna inklusive sjukgymnastikens lokaler. Entreprenadkostnaden beräknas till 6,2 miljoner kronor där 35 procent av kostnaden bedöms utgöra underhåll medan 65 procent avser investering/lokalanpassning som ska bäras av hyresgästen. Ett nytt hyresavtal kommer att tecknas med Region Kronoberg med en löptid om 10 år, där Regionens del av kostnaden fördelas via hyran över 10 år. 

Markaryds kommun och Region Kronoberg är vidare överens om att etablera en familjecentral i Strömsnäsbruk, vilken kommer att inrymmas i anslutning till vårdcentralen.

Det är mycket positivt att vi därmed också kan starta en familjecentral även i Strömsnäsbruk. Familjecentralen är en verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. Här kommer Markaryds kommun och Region Kronoberg att arbeta tillsammans för att sätta barnens och familjernas behov i centrum.

Familjecentralen och utrymmet för sjukgymnastiken ingår i summan 6,2 miljoner. Ombyggnaden för denna del genomförs i enlighet med entreprenörer som kommunen har ramavtal medan den resterande ombyggnaden av vårdcentral kommer att upphandlas.

Anpassning och renovering av lokalerna beräknas kunna genomföras under 2019.